DAVČNA ODGOVORNOST KOT DEL DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

SKUPNI IZZIVI ZAHTEVAJO SKUPNE REŠITVE

Datum: 29.11.2018

Lokacija: Ljubljana (TBC)

Agenda 2030 predstavlja prvi dokument, ki izrecno prepoznava zasebni sektor ne le kot ciljno skupino ampak tudi kot pomembnega partnerja v njeni uresničitvi. Ocenjeno je, da za dosego globalnih ciljev potrebujemo dodatnih 2,5 bilijona dolarjev na leto naslednjih 15 let, kar zahteva tesnejše sodelovanje vseh sektorjev. Namen dogodka je vključiti vse relevantne deležnike in spodbuditi javno razpravo o enem od izzivov, s katerimi se trenutno srečuje slovenska družba in širše. Pogovarjali se bomo o obdavčitvi in plačevanju davkov z vidika razvijanja družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji, s čimer želimo nasloviti aktualna vprašanja predlaganih sprememb na področju obdavčitev za podjetja.

S tem dogodkom želimo prispevati k ciljem trajnostnega razvoja. Konkretno k CILJU 8 – Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse in CILJU 17 – Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj.