Nediskriminacija in raznolikost

Delodajalci so dolžni zavestno in aktivno preprečevati diskriminacijo pri zaposlovanju in na delovnem mestu, pri kadrovanju, napredovanju, izobraževanju, delovnih pogojih in delovnem okolju. Hkrati pa so k temu zavezani tudi navzven tudi pri zagotavljanju dostopnosti organizacije in njenih storitev za vse, brez vsakega razlikovanja. Vse storitve in/ali produkti, ki jih organizacija ali podjetje ponuja, morajo biti v skladu z načelom enakega obravnavanja in nediskriminacije, tako da posameznih uporabnikov ali strank, pa tudi javnosti v ničemer ne obravnavamo slabše zaradi njihove narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, invalidnosti, zdravstvenega stanja, spolne usmerjenosti, gmotnega stanja, rojstva, izobrazbe ali katerekoli druge osebne okoliščine. Navedeno terja pravni red, vprašanje pa je, ali se tega vselej dovolj dobro zavedamo v vseh razsežnostih in ali se zares obvladujemo vsa tveganja, da ne pride do kršitev.

Aktivno upravljanje raznolikosti je logična nadgradnja preprečevanja diskriminacije. Pomeni odprto, vključujočo, kreativno organizacijsko kulturo, ki spoštuje edinstvenost vsakogar, jo upošteva in se skuša tudi aktivno prilagajati nekaterim specifičnim potrebam. Na ta način skuša kar najbolj izkoriščati in razvijati vse potenciale svojih zaposlenih ter iskati poti za povečevanje dostopnosti svojih storitev, posebej tudi za t.i. občutljive ciljne skupine (npr. osebe s posebnimi potrebami, starejši, predstavniki manjšinskih skupnosti, starši ipd.). Ključ je v spoznanju, da upravljanje z raznolikostjo pomeni proces učinkovitega prilagajanja stvarnosti in hkrati izkazovanja družbene odgovornosti, ki ima svoj globok, tudi ekonomski smisel. Pomeni stalno iskanje priložnosti za nove trge, nove kadre, nove stranke, nove uporabnike storitev in produktov, konec koncev pa tudi razvoj novih produktov in storitev.

Ekvilib Inštitut javnim in zasebnim organizacijam ter podjetjem ponuja svetovanje, podporo in usmerjanje pri razvijanju strategij nediskriminacije ter učinkovitega upravljanja z raznolikostjo. Ponujamo vam celostno analizo ravnanja podjetja ali organizacije, usposabljanje vodstva in zaposlenih glede preprečevanja diskriminacije in nadlegovanja, delavnice o nediskriminaciji in raznolikosti, ki lahko delujejo kot svojevrsten teambuilding, izdelavo načrtov politik proti diskriminaciji in razvoj kazalcev ter orodij za spodbujanje in aktivno upravljanje raznolikosti v organizaciji ali podjetju.

Več si lahko preberete TUKAJ.