Trajnostno poročanje po smernicah GRI (Global Reporting Iniciative)

Trajnostno poročanje po standardih GRI (Global Reporting Iniciative)

 

Kaj je trajnostno poročanje?

Če je trajnostni razvoj takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam (Svetovna komisija za okolje in razvoj, 1987) in je družbena odgovornost podjetij prispevek k trajnostnemu razvoju; je trajnostno poročanje odlično orodje merjenja in spremljanja tega prispevka oz. vplivov, ki jih ima podjetje na družbo in okolje.

Trajnostno poročilo torej podaja informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljaljskih učinkih in rezultatih delovanja organizacije. Podjetja preko poročanja o svojem trajnostnem delovanju omogočijo deležnikom, da dobijo zadostne informacije o družbeno odgovornem ravnanju podjetja, na podlagi katerih lažje oblikujejo svoje odločitve, po drugi strani pa podjetja na podlagi merljivih učinkov spremljajo svoje delovanje ter z ustreznimi ukrepi prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe.

Orodja in smernice trajnostnega poročanja:

 

Standardi GRI

Standarde GRI za pisanje trajnostnega poročila je razvila neprofitna organizacija Global Reporting Initiative s pomočjo različnih mednarodnih organizacij. Standardi GRI podjetjem omogočajo, da sistematično poročajo o družbeno odgovornih dejavnostih, po drugi strani pa jih spodbujajo k merjenju posameznih družbeno odgovornih aktivnosti. Poročilo, napisano skladno s standardi, zajema informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih učinkih in rezultatih delovanja organizacije.

Organizacija GRI za pomoč pri pisanju trajnostnega poročila podjetjem nudi 6 standardov:

– GRI 101: Temelji poročanja
– GRI 102: Splošna standardna razkritja
– GRI 103: Upravljavski pristop
– GRI 200: Ekonomsko področje
– GRI 300: Okolje
– GRI 400: Družba

Glavna značilnost GRI standardov je, da:

– so primerni za poročanje vse vrste organizacije ne glede na njeno velikost, lokacijo ali lastniško strukturo,
– poročila, narejena po standardih GRI, so mednarodno priznana in primerljiva, saj na jasen, transparenten in merljiv način podajajo informacije deležnikom in širši javnosti,
– so pomembno orodje za vključevanje trajnostne komponente in družbene odgovornosti v strategijo poslovanja in vedenja organizacije.

GRI organizacija poleg podajanja smernic za pisanje trajnostnega poročila omogoča podjetjem, da svoja poročila objavijo v bazi poročil na spletni strani. Ekvilib Inštitut tudi sam poroča skladno s smernicami, na spletni strani so dostopna trajnostna poročila Ekvilib Inštituta.

 

Direktiva EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti velikih podjetij in skupin in smernice o nefinančnem poročanju 2014

Direktiva EU glede razkritja nefinančnih informacij od velikih podjetij zahteva, da javno razkrivajo okoljske in družbene strategije, akcije, politike in programe. Direktivo je sprejel Evropski parlament, njena določila pa v slovensko zakonodajo prenaša Zakon o gospodarskih družbah. Evropska komisija je v letu 2017 pripravila še smernice za nefinančno poročanje.

 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1 J)

Zakon v slovensko zakonodajo prenaša določila o nefinančnem poročanju s strani Evropske unije.

 

Pobuda UN Global Compact

 

Pobuda spodbuja podpisnike, da javno izdajo in posredujejo trajnostna poročila svojim deležnikom.

 

 

.